Husmand Kresten Pedersen, Egeslevlille.

K. P. blev født i Rødkullehusene paa Lundby Mark, Tjæreby Sogn 7. November 1871. Faderen var Fæstehusmand Peder Rasmussen. P. R. havde 8. August 1850 faaet højre Skulder skudt i Stykker i Træfningen ved Stente Mølle. Han duede ikke meget til Markarbejde men lavede en del Træsko. Ved Ægteskabet havde han overtaget sin Kones Fødehjem. Kresten Pedersen blev grundet paa Faderens Invaliditet ikke sendt ud at tjene som andre Husmandssønner men fik Lov at passe sin Skolegang hele Aaret. Han gik i Vedskølle Skole hos en Lærer Jensen. Denne Lærer omtalte K. P. altid med stor Ærbødighed hele sit Liv. Hjemmet var, som de fleste paa den Tid, et Sted hvor Arbejdet for det daglige Brød gik forud for alt andet. Af Bøger fandtes vist ikke andet end nogle Salmebøger i forskellig Udgave, et Par gamle Skolebøger og en "Mormonbog". Peder Rasmussen skildres dog som en udmærket Fortæller af gamle Sagn og Historier. Efter Konfirmationen blev K. P. i sit Hjem for at passe Landbruget og gaa paa arbejde paa Bøndergaardene. I Nærheden af hans Hjem boede en Murer, Jacob Olsen. Denne Mand var med i alt det nye, der var fremme i Tiden. Han havde været op Højskole, Jacob Olsen kom til at betyde meget for K. P. i hans Ungdom. I Vinteren 1889-90 var K. P. Elev på Rødkilde Højskole. Det var den Gang Andersen var forstander paa Skolen. Dette Ophold fik Betydning for ham hele Livet. Fra 1. Maj 1890 til 1. Maj 1892 tjente K. P. paa "Udenbysgaarden" i Horne Sogn ved Faaborg. Her lærte han sin tilkommende Kone Kirstine Lomholt Bek at kende, Fra Maj 1892 til Jul 1896 var K. P. i Amerika. Derefter var han en Sommer Soldat i København. 27. Oktober 1899 indgik han i Ægteskabet, og de bosatte sig i et jordløst Hus i Lundby, Her ernærede han sig ved Træskomageri og Dagleje. Da Familien blev større, der blev efterhaanden født 11 Børn i Ægteskabet, kunde Daglønnen ikke slaa til, og han maatte søge andre Indtægtskilder. I 1906 begyndte han at støbe Cementrør. Først i den nærmeste Omegn, og senere langt omkring på Sjælland har han støbt Rør til mange Vandløb. I 1902 tager K. P. en Beslutning om helt at slutte sig til det Menighedsliv, der udgik fra Frimenighedskirken i Høve. I 1907 er han og hans Hustru med til at oprette en Friskole paa Tystofte Mark. Disse to Kirke og Skole var de meget trofaste mod lige til deres Død. 1917 købte Ægteparret et Husmandssted paa Egeslevlille Mark. 1921 bliver K. P. opkræver for S.E.A.S. K. P. og hans Hustru havde begge en stærk historisk Sans, men kun K. P. blev Forskeren. Af hans sparsomme Fritid tilbragte han i de senere Aar megen Tid i Landsarkivet i København. Fra 1933 fik han trykt nogle historiske Artikler og Fortællinger i "Sorø Amtstidende". Han skrev Fortællinger fordi han mente, at Folk i Almindelighed hellere læste Fortællinger end Artikler. Han gjorde sig meget Umage med ikke at vække letkøbt Samfundshad ved sit Forfatterskab. Kresten Pedersen døde den 27. Januar 1944. Hans Hustru overlevede ham i 9 Aar. Følgende Samling Manuskripter efterlod han sig. Det er tænkt som en Begyndelse på Tjæreby Sogns Historie, som han dog aldrig fik fuldendt.

Det er mit Ønske, at disse Papirer skal virke efter Forfatterens Ønske.
Hvis nogen i Fremtiden vil skrive en Sognehistorie for Tjæreby Sogn, kan disse Optegnelser bruges, men kun maa de bruges, hvis Kresten Pedersen nævnes som Forfatter eller Kilde til Oplysningerne.

Nakskov d. 15. Oktober 1956